Haku/Zabuza – Naruto
Haku : Eren Lockhart Cosplay
Zabuza : GCO Muteki Joe
Photo : Yls Novak
(2018)